Search
Register Login

Паспортизация потенциально опасных объектов

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

N 338 від 18.12.2000  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 р. за N 62/5253

Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 140 від 16.08.2005)

Відповідно до Закону України від 8 червня 2000 року N 1809-III "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", на виконання Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2000 р. N 747 "Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року", та постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1999 р. N 2303 "Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій" НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, що додається.
 2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Романенку Є.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Начальнику управління діловодства Дяченко Г.П. у 10-денний термін після реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання міністерствам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Марченка Г.Б.

Міністр                                                                                                   В.В.Дурдинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
18.12.2000 N 338
(у редакції наказу МНС
України
від 16.08.2005 N 140
( z0970-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 2005 р.
за N 970/11250

ПОЛОЖЕННЯ

про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів

 1. Це Положення визначає загальні засади паспортизації потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО) та порядок її здійснення для забезпечення державного обліку ПНО, а також накопичення і актуалізації (оновлення) відповідної інформації у базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів (далі - Державний реєстр ПНО).
 2. У цьому Положенні використано терміни, що вживаються в такому значенні:

  потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

  надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, яке призвело (або може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, може викликати загибель людей та (або) призвести до значних матеріальних втрат;

  аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

  паспортизація потенційно небезпечного об'єкта - процедура підготовки і надання паспорта потенційно небезпечного об'єкта;

  Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів - автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об'єктів;

  паспорт потенційно небезпечного об'єкта - документ визначеної форми, який містить структуровані дані про окремий потенційно небезпечний об'єкт;

  джерело небезпеки - технологічний об'єкт (устаткування, агрегат тощо), який за певних обставин (аварія, порушення технологічного регламенту тощо) може спричинити надзвичайну ситуацію;

  чинники небезпеки - внутрішні (наявність небезпечних речовин, застосування небезпечних технологічних процесів, незадовільний стан будівель і обладнання, порушення умов безпечної експлуатації тощо) та зовнішні (особливості місцезнаходження небезпечних об'єктів, несприятливі природні умови тощо) фактори, які можуть безпосередньо спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті або негативно вплинути на її розвиток;

  ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта - процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об'єкт визнається потенційно небезпечним;

  об'єкт господарської діяльності - виробництва, цехи, споруди і будови, які використовуються юридичною особою або фізичною особою - підприємцем для виробничої, науково-дослідницької, комерційної або іншої діяльності;

  відповідальні особи ПНО - юридичні або фізичні особи, які є власниками ПНО або за якими ці об'єкти закріплені на правах повного господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні та користуванні.

 3. Дія цього Положення розповсюджується на:

  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту (далі - МНС України);

  центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які входять у структуру єдиної системи цивільного захисту;

  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісії з питань ТЕБ та НС) регіонального, місцевого та об'єктового рівнів;

  урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту, який діє у складі МНС України (далі - Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки);

  урядовий орган державного управління у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації, який діє у складі МНС України (далі - Державний департамент СФД), та підпорядковані йому установи;

  територіальні органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні органи державного нагляду у сфері ЦЗ);

  місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту районів, міст, районів у містах (далі - місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ);

  відповідальні особи ПНО.

 4. Вимоги Положення не поширюються на рухомі транспортні засоби.
 5. Паспортизація ПНО здійснюється відповідно до переліків потенційно небезпечних об'єктів, затверджених комісіями з питань ТЕБ та НС, які складаються на підставі результатів ідентифікації ПНО.
 6. Ідентифікація ПНО полягає у виявленні на об'єктах господарської діяльності джерел та чинників небезпеки, які здатні за негативних обставин (аварія, стихійне лихо тощо) ініціювати виникнення надзвичайної ситуації (далі - НС), а також в оцінці максимального рівня можливих НС.
 7. Ідентифікації підлягають усі об'єкти господарської діяльності, які розташовані на території України і перебувають у державній, колективній або приватній власності юридичних або фізичних осіб, а також інші об'єкти, визначені комісіями з питань ТЕБ та НС або відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.
 8. Ідентифікація ПНО здійснюється за територіальним та галузевим принципом. Порядок проведення ідентифікації ПНО встановлює МНС України.
 9. Відповідальність за проведення ідентифікації у визначені терміни покладається на відповідальних осіб ПНО.
 10. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ сприяють відповідальним особам ПНО в організації і проведенні ідентифікації ПНО у повному обсязі та контролюють додержання установлених вимог.
 11. Об'єкт ідентифікується як ПНО за наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, яке може спричинити НС об'єктового, місцевого, регіонального або державного рівнів.
 12. За результатами ідентифікації ПНО складається Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки (додаток 1), яке узгоджується з відповідним місцевим органом державного нагляду у сфері ЦЗ. Один примірник Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки залишається на підприємстві, другий примірник надається місцевому органу державного нагляду у сфері ЦЗ для організації обліку і планових перевірок ПНО.
 13. Місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ на основі отриманих Повідомлень про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки складають та щороку уточнюють переліки потенційно небезпечних об'єктів (додаток 2) і до 1 жовтня подають їх до відповідного територіального органу державного нагляду у сфері ЦЗ.

  Перелік потенційно небезпечних об'єктів складається і подається на машинному та паперовому носіях.

 14. Територіальний орган державного нагляду у сфері ЦЗ формує перелік потенційно небезпечних об'єктів окремої області (регіону) і щороку до 1 листопада подає його на затвердження до відповідної комісії з питань ТЕБ та НС. Затверджені переліки потенційно небезпечних об'єктів направляються до Державного департаменту СФД та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.
 15. Галузеві переліки потенційно небезпечних об'єктів складають відповідні центральні органи виконавчої влади і щорічно до 1 грудня надають їх до Державного департаменту СФД та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.
 16. Територіальний орган державного нагляду у сфері ЦЗ щорічно до 1 січня надає на машинному та паперовому носіях затверджений регіональний перелік потенційно небезпечних об'єктів до Державного департаменту СФД для здійснення державного обліку ПНО, готує розпорядчий документ щодо проведення паспортизації ПНО, а також організовує контроль за станом паспортизації ПНО.
 17. Відповідальна особа ПНО у тридцятиденний термін після отримання акта (розпорядчого документа) територіального органу державного нагляду у сфері ЦЗ або відповідного центрального органу виконавчої влади щодо проведення паспортизації ПНО подає до місцевого органу державного нагляду у сфері ЦЗ оформлений паспорт потенційно небезпечного об'єкта на машинному та паперовому носіях. Копія паспорта потенційно небезпечного об'єкта залучається до наглядової справи ПНО.
 18. Форма паспорта потенційно небезпечного об'єкта повинна відповідати виду господарської діяльності окремого об'єкта (1НС - підприємство, 2НС - вугільна шахта, 3НС - гідротехнічний об'єкт, 4НС - кар'єр, 5НС - автозаправна станція, 6НС - сухопутний тунель, 7НС - міст, віадук, шляхопровід, 8НС - залізнична станція, 9НС - магістральний трубопровід, 9аНС - відгалуження від магістрального трубопроводу).

  Форми паспортів потенційно небезпечних об'єктів розміщуються на офіційному сайті МНС України.

 19. Паспорт потенційно небезпечного об'єкта заповнюється державною мовою з обов'язковою вказівкою повної офіційної і скороченої назв об'єкта, з додержанням вимог щодо чіткості заповнення та однозначного тлумачення наведеної інформації.

  Заповнений у повному обсязі (усі графи) паспорт потенційно небезпечного об'єкта має бути завірений підписом керівника та печаткою.

 20. Відповідальна особа ПНО, яка має декілька окремо розташованих ПНО, оформляє відповідну форму паспорта на кожний об'єкт з обов'язковою вказівкою на його фактичне місцезнаходження.
 21. Паспорт потенційно небезпечного об'єкта підлягає переоформленню кожні п'ять років.
 22. У разі будь-яких змін характеристик ПНО відповідальні особи ПНО зобов'язані у десятиденний термін скласти та надіслати до місцевих органів державного нагляду у сфері ЦЗ та Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (далі - НДІ мікрографії) Повідомлення про зміни у паспорті потенційно небезпечного об'єкта (додаток 3).
 23. Керівники ПНО згідно з чинним законодавством України несуть відповідальність за несвоєчасне подання паспорта потенційно небезпечного об'єкта, змін до нього, неповний обсяг інформації та подання недостовірної інформації.
 24. Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ згідно з чинним законодавством мають право здійснювати контроль щодо обсягу, достовірності та своєчасності наданої в паспорті потенційно небезпечного об'єкта інформації. У разі виявлення змін у стані ПНО порівняно з даними паспорта потенційно небезпечного об'єкта територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ зобов'язують адміністрацію ПНО пройти повторну ідентифікацію, оформити Повідомлення про зміни у паспорті потенційно небезпечного об'єкта або оновлений паспорт потенційно небезпечного об'єкта.
 25. Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ організовують збирання та щоквартальне надсилання отриманих паспортів потенційно небезпечних об'єктів на адресу НДІ мікрографії для подальшої їх обробки та внесення інформаційних даних до Державного реєстру ПНО.
 26. У разі необхідності НДі мікрографії має право розробляти окремі форми паспортів потенційно небезпечних об'єктів або вносити зміни до них.

Форми паспортів потенційно небезпечних об'єктів та зміни до них затверджуються наказами МНС України в установленому порядку.

(Положення в редакції Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 140 від 16.08.2005)

Голова Державного Департаменту СФД                              Романенко Є.І.

Додаток 1
до п. 12 Положення про
паспортизацію потенційно
небезпечних об'єктів

Лицьова сторона форми повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки

_________________________________________________
(повна назва об'єкта господарської діяльності)

1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

1.  Місцезнаходження об'єкта  
2.  Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи, відповідальної за ПНО  
3.  Підпорядкованість (за наявності)  
4.  Код діяльності (КВЕД)  
5.  Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)  
6.  Форма власності

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.  Вартість основних виробничих фондів, млн. грн  
2.  Площа підприємства, тис. кв.м  
3.  Санітарно-захисна зона, м  
4.  Загальна кількість працівників, осіб  
5.  Рік уведення в експлуатацію

3. ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ (КАДАСТРІВ)

N з/п  Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру)  Реєстраційний номер

Зворотна сторона форми повідомлення

4. ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ

 

N з/п Найменування
джерела
небезпеки
Вид
небезпеки
Код
можливих НС
Рівень
можливих НС
Загальна кількість
джерел небезпеки
Максимально
можливий рівень НС

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

5. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

__________________________________________________
(повна назва об'єкта господарської діяльності)
визнано (не визнано) потенційно небезпечним об'єктом

-----------------------
(непотрібне викреслити)

6. ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

N з/п  Найменування організації  Посада  Прізвище, ім'я та по батькові  Підпис  Дата

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник

______________ ____________________
(Дата, підпис) (Ініціали, прізвище)

МП

УЗГОДЖЕНО
Державний інспектор
з нагляду у сфері
цивільного захисту

______________ ____________________
(Дата, підпис) (Ініціали, прізвище)

МП

(Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 140 від 16.08.2005)

Додаток 2
до п. 13 Положення про
паспортизацію потенційно
небезпечних об'єктів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням комісії з питань
ТЕБ та НС регіонального
(місцевого) рівня
від "___"______ 200_ року
протокол N

ПЕРЕЛІК ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

_______________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, місто,
район області, район міста)

1.  Потенційно небезпечні об'єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО
N з/п, Назва ПНО, Місце знаходження ПНО, Місце знаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи, відповідальних за ПНО, Реєстраційний номер у Державному реєстрі ПНО.

2.  Потенційно небезпечні об'єкти, які підлягають паспортизації
N з/п, Назва, ПНО, Місце знаходження ПНО, Підпорядкованість ПНО, Місце знаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи відповідальних за ПНО,  Вид небезпеки, Відповідальна особа.      

3.  Потенційно небезпечні об'єкти, які необхідно вилучити з Державного реєстру ПНО
N з/п, Назва ПНО, Місце знаходження ПНО, Місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи, відповідальних за ПНО, Реєстраційний номер ПНО у Державному реєстрі ПНО, Документ, на підставі якого здійснюється вилучення ПНО з Державного реєстру ПНО.     

Для лінійних споруд у графі "Місце знаходження ПНО" необхідно вказати початковий і кінцевий пункти споруди.

Відповідальна особа __________________________________
(Посада, ім'я, прізвище, підпис)

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 140 від 16.08.2005 )

Додаток 3
до п. 22 Положення про
паспортизацію потенційно
небезпечних об'єктів
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
______________
(Підпис, дата)
____________________
(Ініціали, прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни у паспорті потенційно небезпечного об'єкта

1.  Довідкові дані
1.  Назва ПНО  
2.  Місцезнаходження ПНО  
3.  Реєстраційний номер у Державному реєстрі ПНО  
4.  Форма паспорта потенційно небезпечного об'єкта (1НС, 2НС тощо)  
5.  Дата заповнення Повідомлення про зміни у паспорті потенційно небезпечного об'єкта  
6.  Посада, ім'я, прізвище особи, яка склала Повідомлення про зміни у паспорті потенційно небезпечного об'єкта  
2.  Зміни у паспорті ПНО

N з/п Номер та найменування розділу (пункту, графи) паспорта потенційно небезпечного об'єкта, який зазнав зміни Дані паспорта потенційно небезпечного об'єкта Примітка

(Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 140 від 16.08.2005)